Elektroniczne postępowanie przed sądem
20.07.2010 r.
Zgodnie z ustawą z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, do KPC zostało wprowadzone kolejne postępowanie odrębne: „elektroniczne postępowanie upominawcze” uregulowane w art. 505[28]–505[37] KPC.

Postępowanie to w swym założeniu ułatwia stronom sporu konstruowanie pism procesowych i w sposób istotny ogranicza prawdopodobieństwo zaistnienia braków formalnych.
Oczywiste jest, iż osoba występująca o ochronę swojego prawa, którego uzyskanie nie może być zrealizowane polubownie, chce (oprócz doprowadzenia do wydania prawomocnego orzeczenia) tego aby orzeczenie to zostało wydane w jak najszybszym czasie.
Korzystanie z rozwijających się i coraz to doskonalszych technologii jest zjawiskiem koniecznym.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to odejście od dotychczasowych regół ustalania właściwości miejscowej sądu. Pozwy w postępowaniu elektronicznym kierowane są do specjalnie w tym celu utworzonego wydziału danego sądu rejonowego.

Ciekawym aspektem jest wprowadzenie w EPU zasady, iż nakaz z automatu wydawany jest w odpowiedzi na pozew, a powód powinien wskazać dowody na poprcie swoich twierdzeń, jednak dowodów nie dołącza się do pozwu. W EPU o wydaniu nakazu zpałaty decyduje więc tylko i wyłącznie treść pozwu.

Postępowanie EPU jest równiez tańsze, bowiem od pozwu w elektronicznym postępowniu upominawczym pobiera się 1/4 części opłaty stosunkowej.

Pozwany oczywiście ma możliwość wyboru, czy sprzeciw od nakazu zapłaty wniesie drogą elektroniczną, czy też zechce skorzystać z tradycyjnego sposobu wnoszenia pism procesowych do sądu.
W znacznym stopniu uproszczona jest również procedura doręczeń.

Wszystkie te okoliczności mają wymierny wpływ na rozwój elektronicznego sądownictwa, wierzyciele co raz cześciej korzystają z EPU, ponieważ przeprowadzenie postępowania jest tańsze oraz w znaczym stopniu przyspieszone w stosunku do zwykłego postępowania upominawczego.
Komornik - jak się przed nim bronić?
20.07.2010 r.
To, że przeciwko dłużnikowi złożono wniosek o wszczęcie egzekucji, nie oznacza, że nie może on się bronić przed czynnościami komornika. Prawo upoważnia dłużnika do wniesienia pozwu przeciwegzekucyjnego.

Przed bezprawną egzekucją można się bronić. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o komornikach i egzekucji oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dokonywane przez niego czynności muszą również spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie czynności komorników.

Jak wnieść skargę na komornika?

Najczęściej wykorzystywanym środkiem, za pomocą którego dłużnik może się bronić przed bezpodstawnymi czynnościami egzekucyjnymi, jest skarga na czynności komornika, którą kieruje się do sądu rejonowego. Jej przedmiotem może być naruszenie przepisów proceduralnych. Pismo powinno określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano (np. komornik nie umarza postępowania egzekucyjnego mimo utraty tytułu wykonawczego).

Skargę może złożyć nie tylko dłużnik, ale także inne osoby, których prawa zostały naruszone bądź zagrożone (np. wierzyciel). Kodeks postępowania cywilnego określa tygodniowy termin na wniesienie skargi. W zależności od sytuacji skarżącego termin liczy się od dnia dokonania bezpodstawnej czynności bądź od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a gdy takiego nie było – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Skargi na czynności komornika nie stosuje się do przewlekłości postępowania. W takiej sytuacji strona ma prawo złożyć do sądu, w którego okręgu siedzibę ma komornik, innego rodzaju skargę: na przewlekłość. Sąd może zasądzić nawet do 20 tys. zł od komornika za jego opieszałość, a nadto zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Gdy działania komornika wyrządzają szkodę, można zażądać od niego odzyskania odszkodowania. Komornik ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. Warto pamiętać, iż przesłanką do odpowiedzialności komornika nie jest wina, ale sama bezprawność jego działania. Do uzyskania odszkodowania za opóźniony lot wystarczy wykazanie naruszenia przepisów, wysokości szkody oraz związku przyczynowego między naruszeniem a szkodą.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2010 Pismaprawne.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: proti.pl - ro be online